briskly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

briskly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm briskly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của briskly.

Từ điển Anh Việt

 • briskly

  * phó từ

  mạnh mẽ, lanh lợi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • briskly

  in a brisk manner

  she walked briskly in the cold air

  `after lunch,' she said briskly