brisk business nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brisk business nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brisk business giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brisk business.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brisk business

    * kinh tế

    làm ăn phát đạt

    sinh ý hưng long