bridge, undergrade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bridge, undergrade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bridge, undergrade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bridge, undergrade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bridge, undergrade

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    cầu chui dưới đường sắt