bridge, truss span nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bridge, truss span nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bridge, truss span giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bridge, truss span.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bridge, truss span

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    cầu dàn hoa

    cầu nhịp dàn