bridge, fixed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bridge, fixed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bridge, fixed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bridge, fixed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bridge, fixed

    * kỹ thuật

    cầu cố định