bridge, i beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bridge, i beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bridge, i beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bridge, i beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bridge, i beam

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    Cầu dầm I ghép