bridge, ballast deck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bridge, ballast deck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bridge, ballast deck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bridge, ballast deck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bridge, ballast deck

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    cầu máng ba-lát