bridge, through truss span nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bridge, through truss span nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bridge, through truss span giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bridge, through truss span.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bridge, through truss span

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    cầu nhịp dàn chạy dưới