bridge, concrete slap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bridge, concrete slap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bridge, concrete slap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bridge, concrete slap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bridge, concrete slap

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    cầu bê tông tấm ghép