booking note nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

booking note nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm booking note giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của booking note.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • booking note

    * kinh tế

    đơn lưu khoang

    giấy đăng ký gửi hàng