body of item nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

body of item nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm body of item giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của body of item.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • body of item

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chi tiết mục chọn