body framing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

body framing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm body framing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của body framing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • body framing

    * kỹ thuật

    ô tô:

    sự lắp ráp khung xe