body english nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

body english nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm body english giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của body english.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • body english

    a motion of the body by a player as if to make an object already propelled go in the desired direction

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).