body at rest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

body at rest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm body at rest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của body at rest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • body at rest

    * kỹ thuật

    vật lý:

    vật đứng yên

    vật nghỉ