biscuit wrapping machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

biscuit wrapping machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm biscuit wrapping machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của biscuit wrapping machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • biscuit wrapping machine

    * kinh tế

    máy gói bích quy