biscuit bakery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

biscuit bakery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm biscuit bakery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của biscuit bakery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • biscuit bakery

    * kinh tế

    xưởng bánh bích quy