biscuit cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

biscuit cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm biscuit cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của biscuit cap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • biscuit cap

    * kinh tế

    giấy bọc bánh bích quy