biscuits stacker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

biscuits stacker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm biscuits stacker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của biscuits stacker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • biscuits stacker

    * kinh tế

    máy xếp bánh bích quy