biscuit plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

biscuit plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm biscuit plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của biscuit plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • biscuit plant

    * kinh tế

    cây có tinh dầu thơm