biscuit fat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

biscuit fat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm biscuit fat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của biscuit fat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • biscuit fat

    * kinh tế

    mỡ làm bánh quy