biscuit (making) plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

biscuit (making) plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm biscuit (making) plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của biscuit (making) plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • biscuit (making) plant

    * kinh tế

    nhà máy sản xuất bánh quy