bimetal discs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bimetal discs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bimetal discs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bimetal discs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bimetal discs

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mâm lưỡng kim