bimetal disc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bimetal disc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bimetal disc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bimetal disc.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bimetal disc

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mâm lưỡng kim