bachelor girl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bachelor girl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bachelor girl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bachelor girl.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bachelor girl

    a young unmarried woman who lives alone

    Synonyms: bachelorette

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).