bachelor-at-arms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bachelor-at-arms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bachelor-at-arms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bachelor-at-arms.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bachelor-at-arms

    Similar:

    knight bachelor: a knight of the lowest order; could display only a pennon

    Synonyms: bachelor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).