axle trailer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axle trailer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axle trailer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axle trailer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axle trailer

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cầu xe móc hậu