axle bushing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axle bushing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axle bushing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axle bushing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axle bushing

    * kỹ thuật

    ống lót ổ trục

    ô tô:

    bạc trục