axle box safety bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axle box safety bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axle box safety bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axle box safety bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axle box safety bar

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đòn gành đỡ hộp trục

    quang an toàn hộp trục