avalanche photodetector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

avalanche photodetector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm avalanche photodetector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của avalanche photodetector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • avalanche photodetector

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    đetectơ bức xạ kiểu thác