avalanche ionization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

avalanche ionization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm avalanche ionization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của avalanche ionization.

Từ điển Anh Việt

  • avalanche ionization

    (Tech) ly tử hóa (do hiệu ứng) thác