automation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automation.

Từ điển Anh Việt

 • automation

  /,ɔ:tə'meiʃn/

  * danh từ

  sự tự động hoá; kỹ thuật tự động

 • automation

  (Tech) kỹ thuật tự động, tự động hóa

 • Automation

  (Econ) Tự động hoá.

  + Trong khi được sử dụng theo nhiều cách, cụm thuật ngữ tự động hoá nói chung được coi là đồng nghĩa với việc thay thế lao động bằng quá trình tự động.

 • automation

  sự tự động; tự động học; kỹ thuật tự động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • automation

  * kinh tế

  sự tự động hóa

  * kỹ thuật

  kĩ thuật tự động

  kỹ thuật tự động

  sự tự động

  tự động

  điện:

  sự tự động (hóa)

  cơ khí & công trình:

  sự tự động hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • automation

  the act of implementing the control of equipment with advanced technology; usually involving electronic hardware

  automation replaces human workers by machines

  Synonyms: mechanization, mechanisation

  the condition of being automatically operated or controlled

  automation increases productivity

  equipment used to achieve automatic control or operation

  this factory floor is a showcase for automation and robotic equipment