automation (vs) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automation (vs) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automation (vs) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automation (vs).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automation (vs)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kỹ thuật tự động hóa

    sự tự động hóa