automation line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automation line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automation line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automation line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automation line

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tuyến tự động