automation of electric power system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automation of electric power system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automation of electric power system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automation of electric power system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automation of electric power system

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiết bị tự động của hệ thống điện