austria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

austria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm austria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của austria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • austria

    a mountainous republic in central Europe; under the Habsburgs (1278-1918) Austria maintained control of the Holy Roman Empire and was a leader in European politics until the 19th century

    Synonyms: Republic of Austria, Oesterreich

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).