audible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

audible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm audible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của audible.

Từ điển Anh Việt

 • audible

  /'ɔ:dəbl/

  * tính từ

  có thể nghe thấy, nghe rõ

 • audible

  (Tech) nghe được, thính âm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • audible

  * kỹ thuật

  nghe được

  toán & tin:

  có thể nghe được

  điện lạnh:

  khả thính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • audible

  a football play is changed orally after both teams have assumed their positions at the line of scrimmage

  heard or perceptible by the ear

  he spoke in an audible whisper

  Synonyms: hearable

  Antonyms: inaudible