audible cue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

audible cue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm audible cue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của audible cue.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • audible cue

    * kỹ thuật

    tín hiệu âm thanh

    tín hiệu nghe được