audible signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

audible signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm audible signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của audible signal.

Từ điển Anh Việt

 • audible signal

  (Tech) tín hiệu thính âm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • audible signal

  * kỹ thuật

  tín hiệu âm tần

  tín hiệu nghe được

  xây dựng:

  tín hiệu âm

  tín hiệu âm (thanh)