attribute file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attribute file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attribute file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attribute file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attribute file

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tập tin thuộc tính