attribute character nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attribute character nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attribute character giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attribute character.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attribute character

    * kỹ thuật

    ký tự thuộc tính