attribute elements nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attribute elements nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attribute elements giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attribute elements.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attribute elements

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phần tử thuộc tính