attribute domain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attribute domain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attribute domain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attribute domain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attribute domain

    * kỹ thuật

    miền thuộc tính