attenuation read degree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attenuation read degree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attenuation read degree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attenuation read degree.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attenuation read degree

    * kinh tế

    độ loãng cuối cùng