attenuation of flood peak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attenuation of flood peak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attenuation of flood peak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attenuation of flood peak.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attenuation of flood peak

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự giảm dần của đỉnh lũ