attenuation apparent degree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attenuation apparent degree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attenuation apparent degree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attenuation apparent degree.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attenuation apparent degree

    * kinh tế

    độ loãng