astronomical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

astronomical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm astronomical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của astronomical.

Từ điển Anh Việt

 • astronomical

  /,æstrə'nɔmik/ (astronomical) /,æstrə'nɔmikəl/

  * tính từ

  (thuộc) thiên văn, (thuộc) thiên văn học

  astronomic telescope: kính thiên văn

  vô cùng to lớn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • astronomical

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  thuộc thiên văn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • astronomical

  Similar:

  astronomic: relating or belonging to the science of astronomy

  astronomic telescope

  astronomic: inconceivably large

  Synonyms: galactic