astronomical twilight-at nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

astronomical twilight-at nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm astronomical twilight-at giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của astronomical twilight-at.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • astronomical twilight-at

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    ánh hoàng hôn thiên văn