astronomical traverse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

astronomical traverse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm astronomical traverse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của astronomical traverse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • astronomical traverse

    * kỹ thuật

    đường thẳng thiên văn