assumed temperature at the time of erection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assumed temperature at the time of erection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assumed temperature at the time of erection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assumed temperature at the time of erection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • assumed temperature at the time of erection

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    nhiệt độ giả định lúc lắp ráp