assumed function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assumed function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assumed function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assumed function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • assumed function

    * kỹ thuật

    nguyên hàm